Privacyverklaring

Privacy statement

Privacyverklaring ProActief Bewindvoering
ProActief Bewindvoering is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voorts hecht ProActief Bewindvoering veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring wordt uitgevoerd en gehandhaafd op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Contactgegevens
ProActief Bewindvoering is verantwoordelijk voor de verwerking van en het toezicht op uw persoonsgegevens. De contactpersoon bij ProActief Bewindvoering is de heer B. Orduseven.

ProActief Bewindvoering kan bereikt worden per e-mail (info@proactiefbewind.nl), per telefoon (010-26 13 045) en per post (Postbus 30111, 3001 DC, Rotterdam).

Persoonsgegevens die wij verwerken
ProActief Bewindvoering verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de door ProActief Bewindvoering verleende diensten:

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Geslacht
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN
• BSN
• Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt via onze website en/of via correspondentie

Gegevensverstrekking
ProActief Bewindvoering verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden enkel verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doel en grondslagen verzameling en verwerking persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ProActief Bewindvoering. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@proactiefbewind.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op uw verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens
ProActief Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens, neem dan contact op met ProActief Bewindvoering.

Geautomatiseerde besluitvorming
ProActief Bewindvoering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Bewaartermijn
ProActief Bewindvoering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang de maatregel beschermingsbewind of de overeenkomst tot budgetbeheer loopt. Na beëindiging van het bewind of de beëindiging van budgetbeheer wordt uw administratie aan u overgedragen. In geval van overstap naar een andere bewindvoerder worden de gegevens overgedragen aan de opvolgend bewindvoerder.

Privacy statement 2019 / ProActief Bewindvoering