Klachtenreglement

Klachtenregeling ProActief Bewindvoering

Voorwoord

Het kan voorkomen dat u misschien niet helemaal tevreden bent over de werkzaamheden van ProActief Bewindvoering. Wij vinden het belangrijk dat u ons dit tijdig laat weten. Wij zullen dan met u in gesprek gaan om te kijken wat er aan de hand is en hoe we er samen uit kunnen komen. ProActief Bewindvoering hoopt uw ontevredenheid weg te nemen tijdens dit gesprek. Mocht dit niet lukken dan heeft u het recht om een officiële klacht in te dienen. U kunt uw klacht per post opsturen naar postbus 30111, 3001 DC, Rotterdam of per e-mail naar info@proactiefbewind.nl

Artikel 1: Begripsbepalingen

• Cliënt:  de persoon wiens materiële belangen door ProActief Bewindvoering worden
vertegenwoordigd.

• Bewindvoerder: de persoon die door de rechtbank is benoemd als bewindvoerder en het bewind voert over het vermogen van cliënt.

• Klager:  de persoon die een klacht indient over de werkwijze van ProActief    Bewindvoering.

• Klacht:  een schriftelijke uiting van ongenoegen over de dienstverlening van ProActief
Bewindvoering.

Artikel 2: Strekking

Alleen cliënten van ProActief Bewindvoering en hun direct betrokkenen als bedoeld in art. 1: 379 lid 1 en lid 2 BW kunnen een klacht indienen.

Artikel 3: Werking

a. Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden. Hiervoor is een speciaal klachtenformulier beschikbaar en zal op verzoek aan cliënt worden toegezonden. Het klachtenformulier kan per e-mail (info@proactiefbewind.nl) of per post (postbus 30111, 3001 DC, Rotterdam) opgestuurd worden. Het klachtenformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn.

b. Na ontvangst van de klacht ontvangt cliënt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van ProActief Bewindvoering.

c. Binnen 10 werkdagen zal met cliënt een gesprek worden aangegaan om de klacht te bespreken.

d. Indien het gesprek niet tot een oplossing leidt, zal ProActief de klacht grondig onderzoeken en binnen 10 werkdagen na het gesprek een beslissing nemen. Cliënt ontvangt een brief met de beslissing en een motivering van deze beslissing.

e. Indien cliënt het niet eens is met de beslissing kan cliënt zijn klacht voorleggen aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 4: Niet behandelde klachten

a. Een klacht wordt niet in behandeling genomen als het een gedraging e/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

b. Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien de klacht anoniem is of reeds eerder is behandeld.

c. Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien het klachtenformulier niet volledig is ingevuld en/of ondertekend door klager.

d. Van het niet in behandeling nemen wordt klager binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5: Administratie

ProActief Bewindvoering is verantwoordelijk voor het archiveren van klachten. Alle binnenkomende klachten krijgen een uniek nummer.

Artikel 6: Geheimhouding

Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is. Het staat de behandelaar van de klacht vrij derden te benaderen die bij de onderbewindstelling zijn betrokken.

Artikel 7: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2019 en geldt voor onbepaalde tijd.